Forensik Medikolegal

No Nama Dosen Gol NIP
1 dr.M.Ainurrofiq,sp.KF.MH 201401061010
2 Abd.Rahman,M.Kes IV A 19611127 199203 1 001
3 dr. Zakaria IV B 19720716 200212 1 002
4 dr. Shalahudden Syah,MSc IV C 19701108 200212 1 004